Distal-triangular flap design for impacted mandibular third molars: a randomized controlled trial
Liu Jiyuan, Liu Chang, Pan Jian, Qu Tao, Hua Chengge.
West China Journal of Stomatology . 2021, (5): 598 -604 .  DOI: 10.7518/hxkq.2021.05.016