Effect of ceramic materials on the optical properties of porcelain veneers for tetracycline-stained teeth
Chen Jin, Xia Qi, Zhang Lingling, Qian Huifen, Li Xingxing
West China Journal of Stomatology . 2021, (3): 341 -346 .  DOI: 10.7518/hxkq.2021.03.015